herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Manowo

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Pobierz:

1) Dokument w wordzieWniosek

2) Dokument w wordzieOświadczenie

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej.

Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej, pokój nr 18, tel.:  94 318 32 21, e-mail: odpady@manowo.pl

Opłaty

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) tj. dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw).

Opłatę skarbową należy uiścić w momencie złożenia wniosku o wpis w kasie lub na konto Urzędu Gminy Manowo,  76-015 Manowo, ul. Szkolna 2.

Nr konta:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie - 
NR: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897);

3) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 14 czerwca 19660 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

5) ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.