Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Manowo

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
- nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;
- w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.


Komórka organizacyjna

Referaty lub samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Manowo w zakresie właściwości rzeczowej sprawy, której informacja ma dotyczyć.

Sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek koordynuje Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych.


Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Dokument w pdfZarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej.


Termin i sposób realizacji

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można przesłać na adres:

Urząd Gminy Manowo
76- 015 Manowo, ul. Szkolna 2

na adres e-mail: urzad@manowo.pl

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu:
Manowo, ul. Szkolna 2
parter pok. 2 – Sekretariat.


Podstawa prawna

Art. 4 ust. 1, 3, art. 5, art. 10, art. 13, art. 14 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1.       odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2.       uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo (art. 17 k.p.a.). Właściwość w sprawie określa się poprzez właściwość rzeczową organu, tj. zgodnie z art. 20 k.p.a. według przepisów o zakresie działania organu.


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Kogo dotyczy:

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1.  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2.  ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

-  osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

-  utrudniłoby w sposób istotny ochronie interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.