herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Opłata miejscowa

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Opłaty

Stawki opłaty miejscowej

1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,20 zł za każdy dzień.
2. Opłatę ulgową opłaty miejscowej pobiera się od dzieci i  młodzieży szkolnej oraz studiującej do 26 roku życia w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.

Termin i sposób załatwienia

1. Opłata miejscowa jest pobierana przez inkasenta za każdy dzień pobytu w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504). 2. Opłaty miejscowej nie pobiera się: pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; od osób przebywających w szpitalach; od osób niewidomych i ich przewodników; od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Podstawa prawna

Uchwała nr Dokument w pdfXXXII/253/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej + załącznik w postaci uchwały

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiając pobyt osób w tych celach. Zgodnie z dyspozycją art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłat określonych w ustawie w tym opłaty miejscowej, z tym że stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie.