herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wpis CEIDG-1 (Dokument pdfpobierz wniosek, | Załącznik CEIDG-MW, | Załącznik CEIDG-RD, | Załącznik CEIDG-RB, | Załącznik CEIDG-SC, | Załącznik CEIDG-PN, | Załącznik CEIDG-POPR, | Formularz_CEIDG_ZS

Dokument pdfpobierz instrukcję do wypełnienia wniosku  lub druk do pobrania w pokoju nr 5).

2) Dowód tożsamości - do wglądu.

3) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.

4) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy Manowo listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo lub w pokoju nr 5.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy - pokój nr 5, tel.: 94 318 31 49, e-mail: promocja@manowo.pl

Opłaty

1) Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

2) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

a) małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo - nie podlega opłacie,

b) w innych przypadkach (art. 5 ustawy o opłacie skarbowej) - opłata skarbowa w wysokości 17zł

Termin i sposób załatwienia

 1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Manowo wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 poz. 1291 ze zmianami)

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.