herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Podatek leśny od osób prawnych

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

  1. Deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:

DL-1ZDL-1ZDL-2

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat lokalnych , I piętro, pokój nr 12, tel.: 94 318 25 27, email: podatki@manowo.pl

Opłaty

1. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21 złotych
2. Pozostałe zaświadczenia 17 złotych
3. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 złotych

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. z dnia 2019.05.13) - Art. 4. ust 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Manowo przyjmuje się określoną cenę 1m3 drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia  18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku w kwocie 194,24 zł za 1m3 (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1018).

 

Stawki podatku leśnego na 2020 r. 

a)od 1 ha fizycznego lasu stawka podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220m3  drewna, wynosi 42,7328 zł.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Manowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
  2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.

           - Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zmianami)

           - Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG

  1. Podatek leśny można umorzyć.

          - Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.z 2005 r.  Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
           - Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku

  1. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

            Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
            W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

  1. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1862)

            Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
            Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.