herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

1.Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:

Dokument w pdf IN-1ZIN-1ZIN-2ZIN-3

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu UG Manowo

Osoba do kontaktu

Inspektor, ds. wymiaru podatków - pok. nr 12, - tel. 94 318 25 27, e-mail: podatki@manowo.pl

Opłaty

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty¨ Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 D.Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach podatkowych, u inkasentów (sołtysów) lub na konto podatkowe Urzędu Gminy Manowo:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 39 8581 1014 2005 2000 0116 0014

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 t.j. z dnia 2018.07.27).

- Podstawa prawna – zmiana uchwały na aktualna Dokument w pdfUchwała nr X/88/2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Manowo w godzinach pracy urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.