herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanychZN-1/A (dane o nieruchomościach), ZN-1/B (dane o zwolnieniach w pod. od nier.) do ustalenia podatku od nieruchomości.

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu UG Manowo

Osoba do kontaktu

Inspektor, ds. wymiaru podatków - pok. nr 12, - tel. 94 318 25 27, e-mail: podatki@manowo.pl

Opłaty

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty¨ Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 D.Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Manowo Nr konta: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie NR: 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Miejsce złożenia dokumentów

ekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami ).

- Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Manowo w godzinach pracy urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.