herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

pobierz wniosek w fomacie Word

pobierz wniosek w fomacie LibreOffice

pobierz wniosek w fomacie PDF

Procedura zwrotu w 2018

2. Faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione na wnioskodawcę.
3. Umowy dzierżawy na grunty będące w posiadaniu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat lokalnych , I piętro, pokój nr 12, tel.: 94 318 25 27, email: podatki@manowo.pl

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

1. Składanie wniosków następuje w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

2. Wydanie decyzji w terminie 30 dni od złożenia wniosku, określającej zwrot podatku akcyzowego przyznanego za okres określony we wniosku.

3. Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12.

Podstawa prawna

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379  ze zm. z  2011 r. nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 ).
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Manowo).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.