herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sprawy oświatowe, stypendia szkolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Informacje ogólne

Do wniosku pracodawca załącza m.in.:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ewentualnie, oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.
     

Pobierz:

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie kosztów  kształcenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i zdrowia.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds.  oświaty i zdrowia, pokój nr 7, tel.: 94 318 31 52, e-mail: oswiata@manowo.pll

Opłaty

Zgodnie z art. 2.1 ustawy o opłacie skarbowej, czynności związane z nauką, zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo – pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek – piątek , w godz. 7.15-15.15

Podstawa prawna

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. ( Dz.U z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.205.1206 ze zm.).
8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U.2010.53.311).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.