herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

Karta martwego urodzenia - przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

- pierwszy odpis aktu urodzenia.

 Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny odpis aktu urodzenia dziecka

- pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić  na konto Urzędu Gminy Manowo - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Manowo, pok. nr 6

Termin i sposób załatwienia

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Urodzenie martwego dziecka należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

 Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „Dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, Urząd Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo, pok. 7.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 Nadanie dziecku imienia:

Dziecku martwo urodzonemu nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.