herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  2. ważny dowód osobisty – do wglądu,
  3. oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,
  4. urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),
  5. dowód zapłaty opłaty skarbowej

Do pobrania:

Dokument w wordzieWniosek o wpisanie aktu urodzenia

Dokument w wordzieWniosek o wpisanie aktu małżeństwa

Dokument w wordzieWniosek o wpisanie aktu zgonu,

Dokument w wordziePełnomocnictwo do transkrypcji aktu urodzenia

Dokument w wordziePełnomocnictwo do transkrypcji aktu małżeństwa

Dokument w wordziePełnomocnictwo do transkrypcji aktu zgonu

Dokument w wordziePełnomocnictwo do doręczeń

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

  • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji –50zł
  • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia aktu –39,00zł
  • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania aktu –39,00zł
  • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone –17,00zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, maksymalnie 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

Art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego .

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu wnioskodawca musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do wybranego przez wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie RP.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokona transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.

 Osoby uprawnione:

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć

- osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba która wykaże interes prawny.

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 Uzupełnienie brakujących w zagranicznym akcie danych:

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.