herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokument w pdfWniosek
  2. Dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport
  3. Pisemne oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo - 

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Sposób zalatwienia:

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Manowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

3. Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

2. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.