herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokument w wordzieWniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożony osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.
  3. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

39 zł – opłata skarbowaza wydanie  zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo - 

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.