herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wymeldowanie z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1) Wypełniony Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka) – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności wymeldowania.
2) Do wglądu;
   • dowód osobisty lub paszport.
   • W przypadku, gdy nie można dokonać wymeldowania osobiście czynności tej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie , o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (t.j.. DZ.U. z 2017 r., poz.1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Załączniki do karty usług:
Dokument w pdfFormularz wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Dokument w pdfFormularz wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie następuje niezwłocznie.
Forma załatwienia sprawy
Zarejestrowanie wymeldowania w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.

Godziny przyjęć klientów: 7.15-15.00 ( pn.-pt.)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz.657 ),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 wrzesnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.  poz.2411 z póź. zm),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1990).

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego :

 1. w formie pisemnej na formularzu w ogranie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu
 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
 3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni,
 4. Organ dokonując wymeldowania z  pobytu stałego nie wydaje z urzędu zaświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Informacja dotycząca wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu  obowiązana jest wymeldować się.

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego następuje w formie pisemnej w organie gminy na podstawie formularza „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub formularza „zgłoszenie wymeldowania z miejsca  pobytu czasowego”.

 Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:

 1. Prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz  meldunkowy „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub  „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Dowód osobisty lub paszport.

Uwagi :

 1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz.1257 j.t., .), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności

 prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.