herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

• Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy – Formularz zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
Załączniki:
• wypełniony formularz wniosku "Zgłoszenie pobytu stałego" - dostępny w Urzędzie
• lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" - dostępny w Urzędzie.

Do wglądu:
• dowód osobisty
• dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego

- formularz zgłoszenia pobytu stałego,
- formularz zgłoszenia pobytu czasowego.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa 10 ,- zł. z tytułu wydania decyzji administracyjnej w sprawie zameldowania 17 zł od złożenia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa ( od pełnomocnictwa udzielonego osobie niebędącej najbliższą rodziną).

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1) W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.  
2) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie.