herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie poprzez złożenie wypełnionego wniosku ( druk do pobrania w Ewidencji ludności pok. nr 8C, lub na stronie internetowej: www.bip.manowo.pl, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu).
Do zgłoszenia zawiadomienia należy dołączyć zdjęcie ( w celu wydania identyfikatora).

Załącznik do karty usług:
- Zawiadomienie o zgromadzeniu

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: 7.15-15.00 ( pn.-pt.).

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie  zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dniu przed planowaną datą zgromadzenia.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 14 ustawy organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy
zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13,
c) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art.26a.
Zgodnie z art.20 ustawy rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust.1 następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia.
Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje je organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP na stronie podmiotowej organu gminy.
- W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu
drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji organizator może przekazać zawiadomienie na konto do przyjmowania zgłoszeń dotyczących organizowania zgromadzeń w trybie uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres skrzynki: wczk@szczecin.uw.gov.pl lub telefonicznie/faxem na numer 91 4338522  lub tel. 91 4303342.

e-mail:  e.jazdzyk@manowo.pl
lub fax: 94 3183289   
tel. 94 3183147.

Zakres świadczonej usługi

Przyjęcie przez Wójta Gminy zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez organizatora.

 

Podstawa prawna

Ustawa - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.z 2017 poz.579 ).

Tryb odwoławczy

1.Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy (Sądu Okręgowego w Koszalinie) w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
2.Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenia do sądu
apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.
3.W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
4.W przypadku rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy gdy jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub narusza przepisy niniejszej ustawy organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania tego zgromadzenia z tym, że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, natomiast na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego.