herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka komunalna

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-----> pobierz w formacie odt  Dokument w LibreOffice Writer

------> pobierz w formacie pdf 

Do deklaracji należy załączyć:

1. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.

2. Inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych (dot.: kopia dotychczasowej umowy na wywóz odpadów komunalnych).

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

Osoba do kontaktu

Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej - Agnieszka Gawrońska - piętro, pokój nr 18, telefon: 94 318 32 21, 501 384 354, adres e-mail: odpady@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 poz. 228).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Manowo.