herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Gospodarka komunalna

Wymagane dokumenty

      1.Dokument w wordzie Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

- Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.

 1. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
 2. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.
 3. Kserokopia uzgodnień projektowych.
 4. .Dokument w wordzie  Wniosek o wydanie opinii w zakresie dróg.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej.

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. gospodarki komunalnej, pokój nr 18, tel.: 94 318 32 21, 501 384 354, e-mail: odpady@manowo.pl

Opłaty

I. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania, lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych, reklam oraz doraźnej potrzeby udostępnienia nieruchomości do czasowego korzystania,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

II. Za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w pkt I, pkt 1 - 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. chodnika - 5,00 zł,
 2. jezdni do 50% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 9,00 zł,
 3. jezdni od 51% - 100% szerokości - 10,00 zł,
 4. pozostałych elementów pasa drogowego - 4,00 zł.

III. Za zajęcie powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej, lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżce o 50%.
IV. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w pkt I pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w jezdni - 80,00 zł,
 2. poza jezdnią - 50,00 zł.
 3. dla infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00zł

V. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni w wysokości 2,00 zł.
VI. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni w wysokości 4,00 zł.
VII. Nie pobiera się opłat w przypadku inwestycji, które po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Manowo, bez zwrotu inwestorowi poniesionych przez niego nakładów.

Opłaty należy dokonać na konto urzędu w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie, Oddział w Będzinie nr 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni (wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

- Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230).

- Art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466).

- Dokument w pdf Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego.

- Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych będących własnością Gminy Manowo.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta  Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.