herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP/ odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

- Wniosek o rejestrację zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP

- dowód wniesienia opłaty skarbowej;

- dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia określonego zdarzenia (np. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, karta zgonu, zaświadczenie sądowe);

- pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Do pobrania

Wniosek - urodzenie

Wniosek - małżeństwo

Wniosek - zgon

Pełnomocnictwo

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Monika Jarosik (Z-ca kierownika USC) - pok. 7 tel. 943183152, oswiata@manowo.pl

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

  • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po rejestracji –39,00
  • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone –17,00zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

  lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, maksymalnie 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

Art. 99 i 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy rejestracji bądź odtworzenia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Zachodniopomorski. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 

W rejestrze stanu cywilnego można dokonać w formie czynności materialno – technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;

Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika USC może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu;

Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć również do konsula RP;

Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika USC;

Dokonując rejestracji zdarzeń, które dotyczą obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno – technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji;