herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Agroturystyka, imprezy masowe

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Druki (do wyboru w zależności od charakteru usług) do pobrania:

Dokument w wordzie wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich - budynki stałe, 

Dokument w wordzie wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich - domki, 

Dokument w wordzie wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich - pokoje, 

 Dokument w wordziewniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich - pole, 

Dokument w wordzie wniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich - pole biwakowe.


2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. kultury, turystyki i zdrowia - parter, pokój numer 1.

Osoba do kontaktu

Podinspektor ds. kultury, turystyki i zdrowia - parter, pokój numer 1 - tel.94 318 31 41, e-mail: kultura@manowo.pl

Opłaty

17,00 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Pomorski bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie. – 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

14 dni.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Umieszczenie informacji o obiekcie w bazie noclegowej gminy Manowo na stronie internetowej pod warunkiem, że wnioskodawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku przez administratora strony www.

Miejsce złożenia dokumentów

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych - parter, pokój nr 2, sekretariat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych - zmiana (Dz.U. z 2014 r. poz. 196,822 z 2015 r. poz.390).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

Przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące świadczenia usług hotelarskich stosuje się także do rolników wynajmujących pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych gospodarstwach rolnych.