herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Dokument w wordzieWniosek o wymeldowanie.

Dokument w LibreOffice WriterWniosek o wymeldowanie.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

  1. Protokół oględzin lokalu
  2. Protokoły przesłuchań świadków
  3. Informacja o karalności z Krajowego Rejestru Karnego
  4. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie z przeprowadzonej kontroli meldunkowej
  5. Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie o ustanowieniu przedstawiciela dla nieznanego z miejsca pobytu

 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa 10 ,- zł. z tytułu wydania decyzji administracyjnej w sprawie zameldowania 17 zł od złożenia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa ( od pełnomocnictwa udzielonego osobie niebędącej najbliższą rodziną.)

Termin i sposób załatwienia

Do 150 dni w sprawach, w których wymagane jest powołanie przez sąd przedstawiciela dla osoby nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu. W pozostałych sprawach do 2 miesięcy.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie.

Do wniosku należy dołączyć:
     -  kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wnioskodawcy do lokalu /oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu/, z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilnoprawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu); w przypadku podania we wniosku numeru księgi wieczystej, nie ma konieczności dostarczenia tego dokumentu do urzędu;
     -  wyrok eksmisyjny i protokół z przeprowadzonej przez komornika sądowego eksmisji – jeżeli takie dokumenty zostały wydane;
     -  dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych za wydanie decyzji administracyjnej wystawiony na wnioskodawcę, dokonany na konto Urzędu Gminy Manowo nr 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001;

    -  w przypadku niemożności uczestnictwa wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym – dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (dokument w oryginale) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych od pełnomocnictwa dokonany na konto Urzędu Gminy w Manowie (numer konta i forma płatności jak w punkcie powyżej).
Uwaga: obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa i wyłącznie wtedy, gdy zostało ono udzielone innej osobie niż małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu .